ප්‍රවීණ ගුරුවරුන්ගෙන්, පහසුවෙන් online ඉගෙන ගන්න

ඔබගේ වටිනා කාලය මහ මග ගත නොකර, පහසුවෙන් හා ආරක්ෂිතව ඔබගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු සිදුකර ගන්න. ඒ සදහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් වලින් යුත් edumix පද්ධතිය හරහා ප්‍රවීණ ගුරු මඩුල්ලක් හා සම්බන්ධ වන්න. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න.

Built for Students

Rich set of features to provide a boundless digital learning experience for Sri Lankan students

 • Live Classes

  Ability to rewind live classes much as you want. On top of that you can change the quality also, so connectivity is less of an issue

 • Flexible Time

  Don’t get stressed over lesson time slots. You can pick when you want to watch the lesson. It’s true boundless eLearning

 • Study Packs

  You can easily revise any lesson by simply purchasing a study pack.

 • Past Lessons

  You are joining class late, need old lessons. You can simple make payment for a previous month to get the lessons you missed.

 • Download Lessons

  Slow Internet? Simply download the lesson before watching and watch seamlessly

 • Late Fee Payment

  Don’t worry, once you make the payment you’ll get enough time to learn all the lessons including past ones

Data Free Video Lessons

That’s right, for the first time in Sri Lanka now you can provide an online class experience to students with zero cost on data.

What Makes US Different?

We are different to any other solution out there. There’s no argument. Here’s why

Technology

We’re an enterprise software solution firm. Which means we know technology and what we can do with it very well.

Technical Support

We are the tech guys, so let us handle the technical problems students are facing. Don’t let them become a burden for you

Comprehensive Product

We have all the features you need from zoom to DRM videos, Online payments to POS terminals & attendance management.

Freedom to Learn is your Right

As a student, you have the right to learn at your convenience. After all that’s the purpose of digital learning or eLearning. We make that possible

Simple & Intuitive

We know you have enough things to pick your brain than figuring out a software. That’s why we made our apps super simple and intuitive to use

Pick when you want to learn

You can pick a convenient time to learn what you paid for. No more stressful time slots

Works even with low bandwidth

Connectivity is an issue we can simply. So we worked around it by giving the option to download and watch lesson.

Every Tool You Need To Teach

We have all that you require to conduct digital classes…

 • Hollywood grade DRM Protected Video Lessons *
 • Live Classes with rewind facility
 • MCQ & Essay type exam papers
 • Online Payments with Payhere
 • Cashier Terminals
 • Manual Student enrolments (Bank Deposit, Free Cards)
 • SMS Campaigns for students at special rates
 • Bank Payments

* For compatibility with apple devices teacher must apply for apple fairplay service. Click here for more info on FPS

A/L & O/L Past Paper Discussions

We are bringing you past paper discussion for A/L & O/L exams. Guess what, It’s totally free!

Interactive MCQ Exams

Interactive mock exams so you can practice in an exam like environment. Questions will be based on past papers.

Explainer Video Series

Each paper will have a separate explainer video series which will help you to learn from your mistakes and lean missed subject areas.

Student Reviews

We students are happy, Teachers are happy
When teachers are happy, We are happy!

100

+ Institutes

120000

Students

65000

App Downloads

4000000

Video Hours per Month

App Screenshots

Secure Zoom Classes, Live Classes with Rewind facility, DRM Videos, MCQ & Essay Exam with marking, Many controls to prevent misuse, Download and watch later option for low connectivity areas and many more

Get In Touch

Let’s see how we can help you to drive your institutes digital success. Don’t forget future is hybrid. You need best of both worlds. And that’s what we offer

Office Location

540, 1 High Level Rd, Pannipitiya 10230

Phone/ Whatsapp

+94 764 415 161

Email Address

info@databoxtech.com

Website

www.databoxtech.com